Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Mateusz Dybkowski
 
Zdjęcie


Kontakt:

budynek A10, pokój 319, II piętro

tel.  71 320 32 46

lp.ude.rwp[ta]ikswokbyd.zsuetam :liam-e

 

Web of Science ResearcherID X-7563-2018

Scopus ID 24080125100

ORCID iD 0000-0002-9477-4079

 

Prodziekan ds. Badań Naukowych i Rozwoju

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

 

Konsultacje:

tyg. 1÷7 – wtorek - 9:00 ÷ 11:00

środa   –   9:00 ÷ 11:00

tyg. 8÷15 – czwartek - 13:00 ÷ 15:00

 

Notka biograficzna: 

Dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. uczelni ukończył w 2004 roku z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w specjalności Automatyzacja Maszyn, Napędów i Pojazdów Elektrycznych.

Od roku 2004 student stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej.

W roku 2008 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: "Analiza układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z adaptacyjnymi estymatorami prędkości kątowej" - promotor - prof. T. Orłowska-Kowalska.

Od roku 2008 pracuje w Katedrze Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych (dawniej Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych), w Zakładzie Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej.

W roku 2014 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego za pracę:

M. Dybkowski,  Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych – zagadnienia wybrane, w dyscyplinie Elektrotechnika.

Od roku 2016 jest zatrudniony na stanowisku profesora Politechniki Wrocławskiej (obecnie profesor uczelni).

 

Dr hab. inż. Mateusz Dybkowski prowadzi prace badawcze z zakresu automatyki napędu elektrycznego. Brał udział w projektach badawczych MNISW, NCN oraz NCBiR. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych, w tym 1 monografii naukowej, 1 rozprawy, 14 rozdziałów w książkach 70 artykułów, (27 z listy Master Journal List, między innymi: IEEE Trans. on Industrial Electronics, Compel, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, Electrical Review, Automatika, Mathematics and Computers in Simulation, Sensors, Energies, Applied Science), ponad 47 artykułów konferencyjnych. Jest recenzentem w wielu czasopismach naukowych (np. Transactions on Industrial Electronics and Industrial Application). Jego liczba cytowań -495 wg. WoS (803 według  Scopus), indeks h=8 (WoS) h=10 (Scopus).

 

Prowadzone zajęcia w roku 2020:

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Informacje dla studentów!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

  

Pełnione funkcje:

 

 • Prodziekan ds. Badań Naukowych i Rozwoju, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny
 • Wydziałowy Koordynator ds. Współpracy z Ośrodkiem Współpracy Nauki z Gospodarką
 • Przedstawiciel Wydziału w Radzie Nadzorującej Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
 • Członek Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrycznego
 • Członek Rady Dyscypliny AEE
 • Członek Komisji ds. Stopni Naukowych AEE
 • Kierownik  Laboratorium Automatyki Przemysłowej
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma  Power Electronics and Drives
 • Redaktor naukowy  Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych (do 10 2020)
 • Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów na okres kadencji 2016-2020
 • Członek Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej na okres kadencji 2016-2020
 • Przewodniczący komisji hospitacyjnej dla kierunku Elektrotechnika

 

Publikacje naukowe:


Obszar zainteresowań naukowych

 • Układy napędowe o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa (FTC)
 • Napędy bezczujnikowe
 • Zastosowanie procesorów sygnałowych (DSP) w napędzie elektrycznym
 • Zastosowanie obserwatorów stanu do odtwarzania zmiennych stanu silników indukcyjnych
 • Identyfikacja obiektów sterowania
 • Zastosowanie PLC i robotów przemysłowych
 • Maszyny CNC i systemy motion control
 • Napędy trakcyjne
 • Napędy pojazdów elektrycznych i hybrydowych
 • Prototypowanie Układów Sterowania

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Specjalna Nagroda Naukowa Rektora Politechniki Wrocławskiej im. Dionizego Smoleńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk technicznych, 2013
 • II nagroda w XXX Konkursie Instytutu Elektrotechniki na najlepszą pracę naukową i naukowo – techniczną w 2012 roku za „Opracowanie bezczujnikowego układu regulacji dwustrefowej prędkości pojazdów trakcyjnych komunikacji miejskiej z silnikami indukcyjnymi”, Warszawa Międzylesie, 2013
 • Laureat II edycji konkursu stypendialnego dla młodych doktorów w roku 2012/2013 „Młoda Kadra 2015 Plus. Wzmocnienie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich”.
 • Laureat I edycji konkursu stypendialnego dla młodych doktorów w roku 2011/2012 „Młoda Kadra 2015 Plus. Wzmocnienie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich”.
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 2019 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2020 r
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2019 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2018 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2017 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2014 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2011 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2010 r.
 • Nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej, 2009 r.
 • Wyróżnienie dla rozprawy doktorskiej: „Analiza układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z adaptacyjnymi estymatorami prędkości kątowej”. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierowski i prof. dr hab. Jacek Kabziński 2008r.
 • Nagroda za najlepszy artykuł wygłoszony na międzynarodowej konferencji Electrical Drives and Power Electronics, Słowacja, 2007 (Lecture paper award for the excellent paper presented at  the conference EDPE 2007)

 

Udział w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych

 

 • Wewnętrzny Grant Rektora Politechniki Wrocławskiej - główny wykonawca 2005-2006, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych- termin zakończenia 31.08.2006
 • Projekt badawczy własny 3 T10A 043 26 (Adaptacyjne sterowanie rozmyte napędem elektrycznym prądu przemiennego z połączeniem elastycznym, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych)- termin zakończenia 31.01.2007 – wykonawca
 • Projekt badawczy promotorski N510 040 31/2441 (Analiza właściwości dynamicznych bezczujnikowego wektorowego układu sterowania silnikiem indukcyjnym z adaptacyjnymi estymatorami prędkości kątowej, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych)- termin zakończenia 10.10.2008 – wykonawca
 • Projekt badawczy własny N510 02332/2345 (Rozwój metod estymacji niedostępnych zmiennych stanu i parametrów nieliniowego wielokrotnie sprzężonego układu napędowego, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych) - termin zakończenia 2.04.2009 – wykonawca
 • Projekt rozwojowy R01 014 03 (System zdalnego sterowania, monitorowania i diagnostyki urządzeń napędowych oraz procesów biologiczno-chemicznych oczyszczalni i przepompowani ścieków, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych) - termin zakończenia 07.03.2011 – wykonawca
 • Projekt badawczy własny N510 352936 (Zastosowanie sterowania predykcyjnego w strukturze sterowania układu napędowego z połączeniem sprężystym, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych) - termin zakończenia 7.04.2011 – wykonawca
 • Projekt rozwojowy N R01 0001 06/2009 (Opracowanie bezczujnikowego układu regulacji dwustrefowej prędkości pojazdów trakcyjnych komunikacji miejskiej z silnikami indukcyjnymi, Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu) - termin zakończenia 31.07.2012 – wykonawca
 • Projekt badawczy własny N510 334637 (Uniwersalny estymator strumienia i prędkości wirnika dla napędów bezczujnikowych z silnikami indukcyjnymi, Politechnika Wrocławska, Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych) - termin zakończenia 30.09.2011 – wykonawca
 • Projekt badawczy własny 2011/03/B/ST7/02517 (Adaptacyjne sterowanie rozmyte złożonego układu napędowego o zmiennych parametrach) ) - termin zakończenia 2015-08-29 – główny wykonawca
 • Projekt badawczy własny DEC-2013/09/B/ST7/04199 (Badania i rozwój metod detekcji i kompensacji uszkodzeń o charakterze elektrycznym i mechanicznym w sterowanych wektorowo układach napędowych z silnikami indukcyjnymi, w szczególności dla systemów bezpiecznych) – główny wykonawca

 

Dydaktyka:

 

 • Komputerowo Modelowane Wspomaganie Projektowania Układów Regulacji Automatycznej –wykład, laboratorium, projekt
 • Programowanie w środowisku MATLAB, laboratorium
 • Automatyka Napędu Elektrycznego, wykład, laboratorium
 • Napędy Elektryczne, wykład
 • Sterowniki Programowalne, laboratorium
 • Roboty w procesach przemysłowych, wykład, laboratorium
 • Automatyka Napędu Elektrycznego– podstawy, wykład,  laboratorium
 • Automatyka Napędu Elektrycznego– zagadnienia wybrane, wykład,  laboratorium
 • Napęd Robotów i Obrabiarek, wykład, laboratorium
 • Napędy Mechatroniczne, laboratorium 2011,
 • Prototypowanie Systemów Sterowania, wykład, laboratorium
 • Dynamic and Control of AC DC Drives, laboratorium, projekt
 • Seminarium dyplomowe dla kierunku Mechatronika
 • Napęd Elektryczny Pojazdów, wykład, projekt

 

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

 

 • 2013 – 2015 redaktor tematyczny wydawnictwa Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej  serie („Studia i Materiały”, „Monografie”, „Konferencje”).
 • 2015 – redaktor naczelny wydawnictwa Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej  serie („Studia i Materiały”, „Monografie”, „Konferencje”). Od roku 2015 wydawnictwo będzie wydawane pod nazwą Journal of Power Electronics and Electrical Drives.
 • 2020 - member of Reviewer Board of Applied Sciences

   

Zakończone przewody doktorskie:

 

 • dr inż. Kamil Klimkowski (zakończony 25 09 2017), Analiza układów napędowych z silnikami indukcyjnymi odpornymi na uszkodzenia czujników pomiarowych,
 • dr inż. Roberto Eduardo Quintal Palomo (zakończony 27 01 2020), Operation and faults analysis of energy-saving permnent magnet synchronous generator for small wind turbine, promotor pomocniczy dr inż. Maciej Gwoździewicz

 

Prowadzone przewody doktorskie:

 

 • -

 

Recenzent w przewodach doktorskich:

 

 • dr inż. Błażej Jakubowski, „Analiza przekształtnikowych układów sterowania autonomicznym generatorem indukcyjnym”, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Pura, „Bezpośrednie metody sterowania maszyny dwustronnie zasilanej w warunkach sieci asymetrycznej”, Politechnika Warszawska

 

 

Informacje dla studentów

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty