Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Jan Zawilak
 
Zdjęcie

Kontakt:

budynek A10, pokój 410, III piętro

tel.  71 320 29 54

lp.ude.rwp[ta]kaliwaz.naj :liam-e

Konsultacje:

tyg. 1÷7:   wtorek  –  10:00 ÷ 11:00

tyg. 8÷15: wtorek  –  12:00 ÷ 13:00

soboty w dni zjazdów – 10:00÷11:00

 


Notka biograficzna:

Prof. Jan Zawilak rozpoczął pracę zawodową w 1967 r. w Zakładach DOLMEL we Wrocławiu, gdzie pracował przez okres 1 roku na stanowisku młodszego konstruktora. Po ukończeniu studiów (1973 r.) związał się z Politechniką Wrocławską, gdzie pracuje do chwili obecnej. Stopnie naukowe doktora (1977) oraz doktora hab. nauk technicznych (1987) uzyskał na Wydz. Elektr. Politechniki Wroc. Na stanowisko docenta powołany został w 1989 r., a w 1992 r. na stanowisko prof. nadzw. w specjalności „maszyny elektryczne”. Aktywnie uczestniczy w kształceniu kadry naukowej, wypromował 6 doktorów nauk technicznych, jest promotorem przewodu doktorskiego (w toku). Był recenzentem 3 rozpraw hab. i 8 rozpraw doktorskich, 8 książek, skryptów, wielu artykułów do renomowanych czasopism (również wydawanych pod patronatem PAN), jak również projektów badawczych KBN i NCBiR.

Kierował wieloma pracami wdrożonymi w przemyśle elektromaszynowym i górnictwie, które przyniosły duże efekty ekonomiczne w postaci oszczędności energii elektrycznej. Jest autorem bądź współautorem 335 prac (w tym 207 opublikowanych), 11 patentów, kierował 37 tematami badawczymi w tym 28-ma pracami wdrożonymi w przemyśle elektromaszynowym i górnictwie, które przyniosły duże efekty ekonomiczne w postaci oszczędności energii elektrycznej. Do najistotniejszych zaliczyć można budowę dwubiegowych silników synchronicznych o biegunach jawnych do napędu wentylatorów głównego przewietrzania kopalń podziemnych. gdzie opracował koncepcję rozwiązania, projekt techniczny i nadzorował wdrożenie w górnictwie miedzi i węgla. W ostatnich latach aktywnie zajmuje się energooszczędnymi silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi do dużych napędów górniczych, które również wdrożył do pracy w górnictwie. Jest członkiem komitetów naukowych dwóch cyklicznych konferencji międzynarodowych i jednej konferencji krajowej. Był redaktorem naukowym wydawnictw instytutowych. Pełnił obowiązki dyrektora instytutu, a następnie z-cy dyrektora instytutu ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem, był Prodziekanem ds. Studenckich Wydz. Elektrycznego PWr.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla KGHM Polska Miedź SA, Złotym medalem Jednostki Ratownictwa Górniczego, Złotą Odznaką Politechniki Wr. Otrzymał Indywidualną Nagrodę MEN oraz nagrody zespołowe: dyplom BRUSSELS EUREKA ’97, Przewodniczącego KBN, Radę Federacji Stow. Nauk. Techn. NOT, Nagrodę NOT „Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego”, „Wicemistrz Techniki Dolnego Śląska”, „Mistrz Techniki Dolnego Śląska”, „Mistrz Techniki” nadany przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń NOT. Kierowane przez niego zespoły otrzymały dwukrotnie nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągniecie naukowo-techniczne (2006 za Dwubiegowe silniki synchroniczne o biegunach wydatnych, 2016 za Energooszczędne silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi). Za działalność naukową wyróżniony 17-ma nagrodami J.M. Rektora i Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Obszar zainteresowań naukowych:

maszyny elektryczne – teoria, konstrukcja, projektowanie, technologia
maszyny prądu przemiennego z magnesami trwałymi
uzwojenia maszyn elektrycznych prądu przemiennego
uzwojenia maszyn elektrycznych o zmienianych liczbach biegunów
łagodzenie procesów rozruchowych silników prądu przemiennego

Nagrody i wyróżnienia:

Złoty Krzyż Zasługi (2000),
Złota Odznaką Politechniki Wr. (1989)
Indywidualna Nagroda MEN (1988)
Nagrody zespołowe: dyplom BRUSSELS EUREKA ’97 (1997)
Przewodniczącego KBN (1997)
Rady Federacji Stow. Nauk. Techn. NOT (1999)
Nagroda NOT „Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego” (2004)
„Wicemistrz Techniki Dolnego Śląska” (2004)
„Mistrz Techniki Dolnego Śląska” (2004)
„Wicemistrz Techniki Dolnego Śląska” (2004)
Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągniecie naukowo-techniczne (2006)
Za działalność naukową wyróżniony 17-ma nagrodami J.M. Rektora i Dziek. Wydz. Elektrycznego Polit. Wrocł.
Nagroda NOT „Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego” za Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi (2014)
„Mistrz Techniki Dolnego Śląska” (2014) za wdrożenie Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi
Wyróżnienie w konkursie MISTRZ TECHNIKI NOT 2014/2015.

Dydaktyka:

Maszyny elektryczne
Wybrane zagadnienia maszyn elektrycznych
Konstrukcja i technologia maszyn elektrycznych
Elektrotechnika dla Wydz. Mechanicznego

Pełnione funkcje:

Dyrektor Instytutu I-29 (1991-1996)
z-ca dyrektora instytutu ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem (1996-2002)
członek senatu Politechniki Wrocławskiej (2002-2005)
prodziekan Wydz. Elektrycznego ds. Studenckich (2008-2012)
członek Rady Programowej Zeszytów Problemowych Maszyny Elektryczne KOMEL (od 2001).

Członkostwo organizacji naukowo-technicznych:  

Członek Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów KE PAN od 1988 r.
Członek SEP od 1982 r.
Członek PTEiS od 2002 r.
Członek Rady Naukowej Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL od 2001 r.

Kształcenie kadry:

Dariusz Gurazdowski – Analiza rozkładu temperatur w uzwojeniu stojana turbogeneratora z transpozycją Roebela o pośrednim wodorowym systemie chłodzenia.

Analysis of temperature distribution in turbogenerator stator winding with Roebel transposition and indirectly hydrogen cooled system.

Paweł Zalas – Analiza procesu synchronizacji silników synchronicznych z rozruchem asynchronicznym.

Analysis of synchronization process of synchronous motors with asynchronous start.

Janusz Bialik – Analiza drgań pochodzenia elektromagnetycznego w dwubiegowych silnikach synchronicznych.

Vibration analysis of electromagnetic origin in two-speed synchronous motors.

Maciej Antal – Badanie zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych w silnikach indukcyjnych z uszkodzonymi obwodami elektrycznymi.

Examination of electromagnetic and thermal phenomena in induction motors with failures in stator and rotor windings

Adam Decner – Badania diagnostyczne stopnia zużycia izolacji głównej i zwojowej w maszynach elektrycznych.

Maciej Gwoździewicz – Analiza właściwości jednofazowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi

 

promotor 1 otwartego przewodu doktorskiego
recenzent 8 rozpraw doktorskich
recenzent 2 rozpraw habilitacyjnych

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty