Strona główna | Dokumenty, zarządzenia, regulaminy | Regulamin wykonywania ćwiczeń
 

REGULAMIN

wykonywania ćwiczeń w laboratoriach i pracowniach dydaktycznych
Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej

 1. Cel ćwiczeń laboratoryjnych
  1. Pogłębienie i utrwalenie wiadomości teoretycznych przez praktyczne zapoznanie się z procesami fizycznymi zachodzącymi w badanych obiektach.
  2. Zaznajomienie się z techniką pomiarową, badanym obiektem oraz aparaturą pomiarową, łączeniową, regulacyjną i sterującą.
 2. Zakres stosowania regulaminu
  1. Regulamin niniejszy obowiązuje wszystkich studentów ćwiczących w laboratoriach.
  2. Każdy student dopuszczony do zajęć laboratoryjnych na podstawie wpisu na semestr dokonanego przez Dziekana ma obowiązek zaznajomienia się z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi w laboratoriach przepisami BHP, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
  3. Szczegółowa interpretacja poszczególnych punktów regulaminu będzie podawana na zajęciach wprowadzających.
 3. Organizacja ćwiczeń laboratoryjnych
  1. Ćwiczenia odbywają się w ściśle ustalonych kilkuosobowych grupach pod nadzorem pracownika dydaktycznego, imiennie odpowiedzialnego za grupę.
  2. Przed rozpoczęciem ćwiczenia prowadzący sprawdza stopień opanowania przez studentów wiedzy teoretycznej wchodzącej w zakres danego ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczeń powinno odbywać się na podstawie wykładów, instrukcji do ćwiczeń oraz wskazanych skryptów i podręczników.
  3. Każda grupa przystępująca do ćwiczeń powinna mieć przygotowany protokół do zapisywania wyników pomiarów.
  4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń studenci wyznaczają spośród składu osobowego grupy:
         a) kierującego, do obowiązków którego należy podział czynności w ramach grupy i kierowania całością pracy,
         b) prowadzącego protokół z pomiarów.
   O podziale funkcji w grupie studenci informują prowadzącego ćwiczenia.
  5. Studenci wykonują ćwiczenia samodzielnie z tym, że włączenie układu do sieci może nastąpić tylko po sprawdzeniu go przez prowadzącego ćwiczenia. Każda zmiana układu połączeń wymaga oddzielnego uzgodnienia z prowadzącym. W przypadku posługiwania się kosztowną i skomplikowaną aparaturą, do jej obsługi może być przydzielony laborant.
  6. Za uszkodzenia wynikłe z samodzielnego włączenia nie sprawdzonego układu lub wykonywania pomiarów niezgodnego z instrukcją, studenci odpowiadają dyscyplinarnie i materialnie.
  7. Wszelkie dostrzeżone w czasie wykonywania pomiarów nieprawidłowości w pracy układu lub przyrządów powinny być natychmiast zgłoszone prowadzącemu ćwiczenia.
  8. Po wykonaniu pomiarów należy wyniki przedstawić prowadzącemu do zatwierdzenia.
  9. Układy pomiarowe, po zakończeniu ćwiczenia, należy przedstawić prowadzącemu do sprawdzenia.
  10. Na polecenie prowadzącego ćwiczenia grupa demontuje układ pomiarowy, zdaje przyrządy, doprowadza do ładu stanowisko pomiarowe.
  11. Na sali ćwiczeń nie należy prowadzić głośnych rozmów i odchodzić od stanowisk bez zgody prowadzącego ćwiczenia.
 4. Warunki dopuszczenia do ćwiczeń
  1. Punktualne przybycie na ćwiczenia.
  2. Oddanie sprawozdania z poprzedniego ćwiczenia (jedno na grupę).
  3. Wykazanie się znajomością materiału teoretycznego wchodzącego w zakres danego ćwiczenia. Student, który nie wykazał wystarczającego przygotowania nie jest dopuszczony do wykonywania ćwiczenia i uzgadnia z prowadzącym warunki i termin odrobienia ćwiczenia. Studenci odrabiający ćwiczenie w terminie dodatkowym zobowiązani są do wykonania samodzielnie sprawozdania z danego ćwiczenia.
  4. Obecność co najmniej trzech studentów dopuszczonych do wykonania ćwiczenia.
  5. Każdorazowa nieobecność usprawiedliwiona (zaświadczenie lekarskie, wypadek losowy) wymaga odrobienia danego ćwiczenia w terminie dodatkowym, zgodnie z zasadami zawartymi w p. 4.3.
 5. Warunki zaliczenia laboratorium
  1. Każde ćwiczenie podlega odrębnemu zaliczeniu. Wykonane ćwiczenie laboratoryjne zaliczone będzie na następnych zajęciach po oddaniu przez grupę sprawozdania i uzyskaniu pozytywnej oceny.
  2. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych jest warunkiem zaliczenia kursu.
  3. Jeżeli student nie uczestniczył w ponad 25% ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych obowiązującym w semestrze rozkładem zajęć z powodu:
         - nieobecności na zajęciach z przyczyn chorobowych lub losowych,
         - niedopuszczenie go do prac laboratoryjnych z braku odpowiedniego przygotowania do ich wykonania,
         - wadliwego wykonania prac laboratoryjnych,
   nie uzyskuje zaliczenia kursu.


Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-18 13:45
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty