Strona główna | Dokumenty, zarządzenia, regulaminy | Przepisy BHP
 

Przepisy BHP

obowiązujące w laboratoriach i pracowniach dydaktycznych
Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej

Studenci ćwiczący w laboratoriach Katedry są narażeni na skutki porażenia prądem elektrycznym oraz zagrożenia spowodowane wirowaniem maszyn. W związku z tym zobowiązani są do zachowania specjalnej ostrożności; w szczególności powinni:
 1. Przed przystąpieniem do pomiarów prawidłowo zorganizować stanowisko pracy oraz przestrzegać na nim porządku i czystości.
 2. Zaznajomić się z właściwościami sprzętu i urządzeń, przy których będą wykonywane pomiary.
 3. W czasie trwania pomiarów być przygotowanymi do natychmiastowego wyłączenia układu pomiarowego spod napięcia.
 4. Nie dotykać nieizolowanych elementów maszyn i urządzeń znajdujących się pod napięciem.
 5. Nie zbliżać się do części wirujących maszyn elektrycznych. Należy pamiętać o zjawisku stroboskopowym oraz zagrożeniu ze strony elementów wirujących (możliwość wciągnięcia odzieży, itp.).
 6. Zachować ostrożność przy zmianie zakresów przyrządów pomiarowych. Nie należy przerywać prądu roboczego na przyrządzie (amperomierzu, przekładniku prądowym) podczas zmiany zakresu pomiarowego.
 7. Wszelkie przełączenia w układzie pomiarowym wykonywać po wyłączeniu napięcia i pod nadzorem prowadzącego ćwiczenia.
 8. Mieć na uwadze, że urządzenia i aparaty wyposażone w kondensatory po wyłączeniu napięcia mogą nadal zagrażać porażeniem.
 9. Uwzględniać wpływ innych stanowisk pracy na bezpieczeństwo przy wykonywaniu pomiarów na swoim stanowisku. Włączenie napięcia na stanowisko pomiarowe może odbywać się tylko po porozumieniu z prowadzącym zajęcia. O zamiarze włączenia napięcia na stanowisko pomiarowe należy ostrzec współćwiczących.
 10. Pamiętać o zjawisku rozbiegania się silników prądu stałego. W żadnym przypadku nie można podczas pracy silnika bocznikowego przerywać jego obwodów wzbudzenia natomiast silnika szeregowego włączać bez obciążenia na wale, względnie zmniejszać jego obciążenie do zera.
 11. Podczas włączania silnika bocznikowego należy w pierwszej kolejności zasilić obwód wzbudzenia, a następnie obwód twornika. Zmiana kolejności powoduje płynięcie w obwodzie twornika prądu zwarcia niebezpiecznego pod względem termicznym i dynamicznym.
 12. Bez wyraźnej potrzeby określonej programem ćwiczenia nie należy manipulować przy maszynach i urządzeniach.
 13. Ćwiczenie wykonuje się tylko na stanowisku wskazanym przez prowadzącego. Nie wolno używać innego sprzętu niż przydzielony przez prowadzącego oraz przechodzić do innych stanowisk pomiarowych.
 14. Poruszać się ostrożnie i uważać, by nie odłączyć przewodów łączeniowych.
 15. W przypadku porażenia prądem elektrycznym należy sprawdzić, czy osoba porażona znajduje się pod działaniem prądu. W pierwszej kolejności porażonego należy uwolnić od napięcia i w razie potrzeby przystąpić do stosowania sztucznego oddychania. O zaistniałym wypadku porażenia bezzwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia.
 16. W przypadku powstania pożaru student, który pierwszy zauważył zagrożenie zobowiązany jest natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia. Studenci znajdujący się w pomieszczeniach zagrożonych. nie wyznaczeni do akcji ratunkowej, zobowiązani są do bezzwłocznego ich opuszczenia.


Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-18 13:47
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty