Strona główna | PTETiS o. Wrocławski | Wspomnienia | 110. Rocznica prof. Szparkowskiego
 

                                                                                         Profesor Zygmunt Szparkowski

 


 

 

 

Zygmunt Piotr Szparkowski s. Leonarda i Józefy z d. Falkowska urodził się 28 listopada 1902 roku w Nasielsku koło Warszawy. Ukończył męskie gimnazjum im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie. W 1930 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Był założycielem Coronii i oldermanem w semestrze letnim 1925/26. Po studiach pracował w Ministerstwie Poczt i Telegrafów. W 1939 roku był naczelnikiem wydziału ministerstwa. Podczas oblężenia Warszawy kierował pracami cywilnego personelu telekomunikacji. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. W czasie okupacji niemieckiej był członkiem AK i współdziałał w wytwórni amunicji i sprzętu łącznościowego we własnym warsztacie elektryczno-mechanicznym znajdującym się przy ul. Chłodnej w Warszawie. Za udział w konspiracji ponownie został odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1944 roku zgłosił się do pracy w Resorcie Poczt i Telegrafów w Lublinie. W 1945 roku został oddelegowany do organizacji Poczty Polskiej na Dolnym Śląsku. Był dyrektorem Poczt i Telegrafów Okręgu Warszawskiego i dyrektorem firmy Grupa Techniczna Oddziału Wrocławskiego w latach 1946-49. W 1945 roku podjął pracę w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym  gdzie zorganizował Katedrę Teletechniki. Brał udział w organizacji na Politechnice Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego, Wydziału Łączności w roku 1952 i Wydziału Elektroniki w 1966 roku. Był pierwszym dziekanem  Wydziału Łączności w latach 1951-1952 oraz dziekanem w latach  1956-1960. W 1952 roku na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej zorganizował Katedrę Telemechaniki i Automatyki. Katedra Telemechaniki i Automatyki liczyła z początku 2 pracowników, mianowicie prof. Zygmunta Szparkowskiego (założyciela i kierownika) oraz dr inż. Jerzego Bromirskiego. W 1968 roku powołano Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Instytut ten utworzono z Katedry Telemechaniki i Automatyki oraz z Katedry Konstrukcji Maszyn Cyfrowych kierowanej przez profesora Jerzego Bromirskiego. Programy nauczania były zbliżone do programów zagranicznych zwłaszcza do programów Moskiewskiego Instytutu Energetycznego (MEI). Z instytutu tego  przyjeżdżał profesor Tiemnikow. W latach 1968 -1972  profesor Z. Szparkowski pełnił funkcję  dyrektora ICT. Był prorektorem ds. dydaktyki  w latach 1952-1955. Funkcję rektora Politechniki Wrocławskiej sprawował w latach 1960-1968.  Profesor redagował „Archiwum Automatyki” i „Monografie Automatyki”. Był członkiem  Komitetu Naukowego Automatyki i Cybernetyki Technicznej PAN. Brał udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnych Rad Naukowych. Profesor utworzył szkołę naukową automatyki.W 1961 roku Katedra Profesora zorganizowała II-ej Krajową Konferencję Automatyki. Za działalność naukowo-dydaktyczną i społeczną otrzymał Odznakę Zasłużonego dla Dolnego Śląska oraz Odznakę Budowniczego miasta Wrocławia. Senat Politechniki Wrocławskiej przyznał Mu tytuł doktora honoris causa w 1974 r. oraz medal za wybitne zasługi dla rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Tytułem doktora honoris causa wyróżnił profesora Szparkowskiego również Uniwersytet Techniczny w Dreźnie w 1978 r. i  Instytut Techniczny w Kijowie. W tym samym roku Profesor został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztandaru Pracy I-ej klasy. Profesor Z. Szparkowski aktywnie działał w SEP. Był jednym z jedenastu pierwszych członków założycieli Wrocławskiego Oddziału SEP w 1946 r. W latach 1947-49 był członkiem Zarządu Oddziału i pełnił funkcję skarbnika. Pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej (1950-51) i członka Sądu Koleżeńskiego (1956-86). Za swoją działalność otrzymał Medal Pamiątkowy SEP (1978), Złotą Odznakę SEP (1985) i został  Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Z dorobku naukowego Profesora warto zwrócić uwagę na dwa podręczniki: „Zarys teorii regulacji układów liniowych”, Warszawa PWT, 1960. ss. 242 i „Napowietrzne linie telekomunikacyjne”, Warszawa, PWT, 1952. ss.250. Profesor odszedł na emeryturę w 1972 roku. Zmarł 7 lipca 1988 roku i został pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

 

 

 

1. http://apw.ee.pw.edu.pl/tresc/sylw/szparkowski.htm

2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt Szparkowski

3. http://www.ict.pwr.wroc.pl

4. http://www.weny.pwr.wroc.pl

5. http://www.szlabany.org/wiki/linkw-Zygmunt_Szparkowski

6. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział we Wrocławiu „Działalność Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1946-1974)”, Wrocław 1975.

7. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział we Wrocławiu „40 Lat Działalności Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1946-1986)”, Wrocław 1986.  8. Księga Jubileuszowa Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej „50 lat Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.

 

Janusz Halawa

 

Zaproszenie na Uroczystość

 

Plakat z Uroczystości

 

Andrzej Jabłoński: Inspiracje i dokonania Profesora Zygmunta Szparkowskiego i Jego zespołu

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty