Strona główna | PTETiS o. Wrocławski | 50-lecie
 

 

50-lecie PTETiS

 

W dniu 4 kwietnia 2011 roku odbyła się we Wrocławiu uroczystość 50-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz 100. rocznicy urodzin Prof. Jana Kożuchowskiego, zorganizowana przez Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnikę Wrocławską, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Instytut Automatyki Systemów Energetycznych IASE we Wrocławiu. Uchwałami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ustanowiono rok 2011 Rokiem Profesora Jana Kożuchowskiego, w 100. rocznicę Jego urodzin (1911-1994). Patronat nad uroczystością objął JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Honorowego pełnił Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk prof. Kazimierz Zakrzewski, a członkami byli: Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich prof. Jerzy Barglik; członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk oraz Członek Honorowy PTETiS prof. Daniel Bem; Członek Honorowy PTETiS prof. Marian Cegielski; Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej prof. Ignacy Dudzikowski; przedstawiciel Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych prof. Tadeusz Halawa; Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej prof. Krzysztof Kluszczyński; członek Prezydium Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk prof. Jacek Malko; Prezes Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Krzysztof Nowicki; Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. Marian Sobierajski; Dyrektor Instytutu Energetyki w Warszawie prof. Jacek Wańkowicz; Dziekan Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej prof. Stanisław Wincenciak; były Rektor Politechniki Wrocławskiej, Minister, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych prof. Andrzej Wiszniewski; Dziekan Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej prof. Jan Zarzycki; Prezes Zarządu Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych IASE mgr inż. Edward Ziaja.

Pierwsza część obchodów odbyła się w Gmachu A5 Politechniki Wrocławskiej, nazywanym Starym Elektrycznym, w audytorium im. prof. Kazimierza Idaszewskiego, a druga część w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych IASE.

Wielu wybitnych specjalistów z dziedziny elektrotechniki, elektroniki i energetyki (90 osób) wzięło udział w tej wyjątkowej uroczystości. Wśród nich należy wymienić: JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Więckowskiego; Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej prof. Mariana Łukaniszyna; Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzeja Pieczyńskiego; Prodziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej prof. Dariusza Świsulskiego.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Rady Wydziału Elektrycznego i Rady Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, członkowie Rady Naukowej i pracownicy

Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych IASE, liczni reprezentanci Stowarzyszenia Elektryków Polskich z wielu Oddziałów, z Centralnej Komisji Historycznej, Członkowie Honorowi SEP, a także przedstawiciele instytucji współpracujących, między innymi Dyrektor Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, prof. Wiesław Wilczyński, a także Redaktor naczelny Wiadomości Elektrotechnicznych, prof. Krzysztof Woliński.

Zarząd Główny PTETiS był reprezentowany przez prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego, prof. Teresę Orłowską-Kowalską; Kazimierę Chmielewską; Bożenę Bahdaj; prof. Lesława Gołębiewskiego; prof. Jerzego Hickiewicza; prof. Tadeusza Janowskiego, prof. Włodzimierza Kałata oraz członka PAN, prof. Józefa Korbicza. W spotkaniu uczestniczyła również rodzina Prof. Jana Kożuchowskiego: państwo Magdalena i Andrzej Kożuchowscy z synami Łukaszem i Piotrem oraz Wojciech Kożuchowski z córką Honoratą, a także współpracownicy Profesora, jego studenci i doktoranci.Posiedzenie otworzył JM Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski, który wyraził uznanie dla Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za działania na rzecz rozwoju elektrotechniki i elektroniki oraz integracji środowisk związanych z tymi dziedzinami nauki w Polsce i na świecie.

Pierwszą część uroczystości prowadził przewodniczący Oddziału Wrocławskiego, prof. Ignacy Dudzikowski, który przedstawił historię Oddziału Wrocławskiego PTETiS, założonego w 1962 roku. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się również z historią i dokonaniami Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej dzięki prezentacji multimedialnej, opracowanej zajmująco przez Sekretarza Zarządu Głównego prof. Włodzimierza Kałata. Wzruszenie i zadumę nad nieprzemijającymi wartościami dobra i prawdy wzbudziła prezentacja sylwetek Członków Honorowych PTETiS, dla wielu obecnych – ich niezapomnianych nauczycieli i mistrzów, przygotowana przez prof. Dariusza Świsulskiego. Następnie przedstawiono równie refleksyjne wspomnienie o zmarłych członkach Oddziału Wrocławskiego, które opracował dr inż. Daniel Dusza, sekretarz Oddziału i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego obchodów.Przewodniczący ZG PTETiS, prof. Krzysztof Kluszczyński, przypomniał następnie wkład wrocławskiego środowiska naukowego w rozwój polskiej elektrotechniki i elektroniki. Prof. Krzysztof Kluszczyński wręczył Dziekanowi Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. Marianowi Sobierajskiemu i Dziekanowi Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, prof. Janowi Zarzyckiemu, jako członkom wspierającym działalność PTETiS, dyplomy 50-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Sylwetkę Patrona Roku 2011, Prof. Jana Kożuchowskiego, przedstawił prof. Marian Cegielski (na zdjęciu poniżej z wnuczką Prof. J. Kożuchowskiego), wychowanek i wieloletni bliski współpracownik Profesora. Oprócz dokonań naukowych i zawodowych, opisał obrazowo i poruszająco Jego osobowość - człowieka pracowitego, prawego i uczciwego, który miał dar trafnego przewidywania kierunków rozwoju nauki i techniki, a dzięki niestrudzonej aktywności naukowej, zawodowej i organizacyjnej urzeczywistnił wiele innowacyjnych przedsięwzięć.Prof. Andrzej Wiszniewski podkreślił wizjonerski charakter działań naukowych Profesora – wiele Jego idei, w tym domena zainteresowań, Kompleksowe Badania Systemów Elektroenergetycznych – jest aktualnych w XXI wieku i znajduje swe odbicie we współcześnie realizowanych projektach.Wiele serdecznych życzeń i gratulacji z okazji jubileuszu 50-lecia odebrali członkowie i Zarząd Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, a wraz z nimi cała społeczność elektrotechników. Przewodniczący Komitetu Honorowego, prof. Kazimierz Zakrzewski, złożył gratulacje i życzenia pomyślnego rozwoju Polskiemu Towarzystwu Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej na następne pięćdziesięciolecie. Wiceprezes Oddziału Radomskiego SEP, Wiesław Michalski, przekazał życzenia w imieniu środowiska radomskiego, dr inż. Piotr Szymczak - w imieniu środowiska szczecińskiego, natomiast Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, prof. Jerzy Barglik, do życzeń dołączył egzemplarz monografii ”Stanisław Fryze. Pionier elektrotechniki, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń polskiej młodzieży akademickiej”, który złożył na ręce JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusza Więckowskiego. Z inicjatywy Stowarzyszenia Elektryków Polskich ubiegły rok poświęcony był bowiem Prof. Stanisławowi Fryze.Następnie Przewodniczący Komisji Historycznej SEP prof. Jerzy Hickiewicz przedstawił dzieje Politechniki Lwowskiej, łączące się z historią Politechniki Wrocławskiej w szczególny sposób za sprawą licznych i wybitnych naukowców przybyłych do Wrocławia po II wojnie światowej (wśród nich był także prof. Kazimierz Idaszewski, którego wizerunek w formie płaskorzeźby widnieje w audytorium).

Na zakończenie tej części uroczystości rodzina Prof. Jana Kożuchowskiego: wnuczka Honorata oraz synowie Andrzej i Wojciech Kożuchowscy przedstawili swoje wspomnienie o Profesorze oraz środowisku Jego przyjaciół i współpracowników. Refleksje tej chwili odzwierciedla zacytowany w wystąpieniu fragment wiersza ks. J. Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”

Prezes Zarządu IASE mgr inż. Edward Ziaja – współorganizator uroczystości oraz fundator tablicy pamiątkowej – zaprosił następnie zebranych do Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy ku czci Prof. Jana Kożuchowskiego. Ten etap życia zawodowego Profesora, twórcy i wieloletniego dyrektora Instytutu, przedstawili mgr inż. E. Ziaja oraz współpracownik Profesora, dr inż. Zbigniew Lubczyński, który był również członkiem Komitetu Organizacyjnego obchodów.Oprócz dr. inż. Zbigniewa Lubczyńskiego, przedstawiciela Stowarzyszenie Elektryków Polskich, w Komitecie Organizacyjnym działali: mgr inż. Krystyna Zabłocka z IASE oraz mgr Hanna Stelmaszek i dr inż. Daniel Dusza, oboje reprezentujący Politechnikę Wrocławską i Oddział Wrocławski PTETiS.

Uroczystość w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych zakończyła się spotkaniem towarzyskim, które było jednocześnie spotkaniem różnych pokoleń elektrotechników; przeszłość łączyła się z teraźniejszością, powróciły wspomnienia, odżyły kontakty koleżeńskie i przyjaźnie sprzed lat, ale zawiązały się też nowe znajomości, inicjując plany i projekty na przyszłość.

 

Ignacy Dudzikowski

Daniel Dusza

Hanna Stelmaszek

 

 

Dokumenty wyświetlane podczas Uroczystości w formacie pokazu Power Point:

 

Historia Oddziału Wrocławskiego

Wspomnienie zmarłych członków Oddziału

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty