Strona główna | Zespół Maszyn i Pomiarów Elektrycznych | Oferta współpracy z przemysłem
 

Oferta współpracy z przemysłem:

 1. Badania kompatybilności elektromagnetycznej. Pomiary i ekspertyzy jakości energii elektrycznej.
  Laboratorium akredytowane.
 2. Maszyny elektryczne – symulacje, projektowanie, wdrażanie.
 3. Przetwarzanie, analiza i wizualizacja sygnałów pomiarowych wielkości elektrycznych i magnetycznych.

 

Dotychczasowa współpraca z przemysłem:

 1. Dr inż. J. Leszczyński, dr inż. G. Kosobudzki: Ekspertyza dotycząca działania układów pomiarowych energii elektrycznej w Porcie Lotniczym. EnergiaPro Spółka Akcyjna, pl. Powstańców Śl. 5, 53-329 Wrocław, 2010.

  W ekspertyzie pokazano błędy jakie powstają wskutek nieprawidłowego podłączenia dwusystemowego licznika energii elektrycznej czynnej do pomiaru w układzie trójprzewodowym (układ  dwóch watomierzy). W ekspertyzie przeanalizowano zależność współczynnika korygującego błąd od współczynnika mocy obciążenia oraz niesymetrii napięcia zasilającego. Na podstawie rachunków za energię elektryczną przed i po błędnym zainstalowaniu liczników oraz charakteru obciążenia wynikającego ze specyficznej budowy systemu zasilania podano wartości współczynników korekcyjnych.

 2. Dr hab. inż. L. Antal, prof. PWr; dr inż. Piotr Kisielewski: Wykonanie pomiarów laboratoryjnych maszyny synchronicznej połączonej z siecią sztywną podczas pracy asynchronicznej oraz całkowitej utraty synchronizmu z siecią,  Zadanie szczegółowe w ramach umowy nr PLCRC/1830640/02/166/2007 zawartej pomiędzy Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej a ABB Sp. z o.o.,  Warszawa. (2009)

  Celem pracy jest eksperymentalne badanie elektrycznych i mechanicznych właściwości podczas utraty synchronizmu maszyn synchronicznych (silnika i generatora) małej mocy. Badania te potwierdzają poprawność zastosowanych wcześniej w pracy "Model polowo-obwodowy do symulacji i analizy pracy asynchronicznej maszyny synchronicznej połączonej z siecią sztywną" modelu polowo-obwodowego i modelu obwodowego do analizy awaryjnych stanów pracy maszyn synchronicznych. W badaniach użyto dwóch zespołów napędowych: silnik synchroniczny 4 kW sprzęgnięty z generatorem prądu stałego 5.5 kW i 9 kW generator synchroniczny sprzęgnięty z 10.5 kW silnikiem prądu stałego. Dla obu napędów wykonano podobne testy:

  -    utrata synchronizmu przez przeciążenie momentem,

  -    praca asynchroniczna po chwilowym zaniku prądu wzbudzenia,

  -    utrata synchronizmu po chwilowym zaniku napięcia.

  Dla bezpieczeństwa maszyn testy wykonano przy obniżonym napięciu. Wykonano również pomiary i obliczenia parametrów indukcyjnych (Xd, Xq, Xd”, Xq”) i momentów bezwładności obu zespołów.

 3. Dr hab. inż. L. Antal, prof. PWr; dr inż. M. Antal, dr inż. P. Zalas, dr inż. P. Kisielewski:  Model polowo-obwodowy do symulacji i analizy pracy asynchronicznej maszyny synchronicznej połączonej z siecią sztywną. Etap I i II, Zadanie szczegółowe w ramach umowy nr PLCRC/1830640/02/166/2007 zawartej pomiędzy Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej a ABB Sp. z o.o., Warszawa. (2009)

  Celem pracy są badania zachowania się silnika synchronicznego dużej mocy, jego oddziaływania na sieć zasilającą i zjawisk elektromagnetycznych w samym silniku podczas wystąpienia zakłóceń mogących skutkować wypadnięciem maszyny z synchronizmu lub przejściem do pracy asynchronicznej. Obydwa wymienione, awaryjne stany pracy stanowią duże zagrożenie dla silnika ze względu na znacznie większe od normalnych obciążenia elektromagnetyczne i elektromechaniczne uzwojeń i elementów konstrukcyjnych. Zwiększone obciążenia mogą wywołać nadmierne, niszczące nagrzanie podzespołów maszyny lub ich mechaniczne uszkodzenie.

  Badania wykonano przy pomocy komercyjnych programów do obliczeń pól elektromagnetycznych metodą elementów skończonych, pozwalających zbudować model polowo-obwodowy i przy jego pomocy wykonać obliczenia symulacyjne różnych stanów pracy maszyny. Model taki w znacznie większym stopniu odwzorowuje fizyczne właściwości materiałów i zjawiska fizyczne niż  modele obwodowe. Niemniej do niektórych zadań użyto modelu obwodowego zbudowanego przy pomocy pakietu komercyjnego Simplorer. Zbudowano obydwa omówione modele obliczeniowe i wykonano obliczenia dla różnych rodzajów przeciążeń momentem, utraty napięcia wzbudzenia i obniżenia napięcia sieci. Wyniki obliczeń symulacyjnych wykorzysta Centrum Badawcze ABB do projektowania nowej generacji zabezpieczeń maszyn synchronicznych dużej mocy.

 4. Dr inż. G. Kosobudzki: Metrological analysis of the V-I method to measure the AC losses of magnet.  GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH  Planckstr. 1  64291 Darmstadt (2007-2008).

  Metoda prądowo-napięciowa jest najszybszym sposobem pomiaru mocy strat magnesów nadprzewodnikowych. W pracy przedstawiono analizę metrologiczną metody prądowo napięciowej i wpływ na jej dokładność różnych czynników takich jak zastosowana aparatura pomiarowa, parametry pomiaru i zakłócenia.

  Zostały przeanalizowane następujące źródła błędu:

  -    offset;

  -    szumy i dryft niskoczęstotliwościowy;

  -    przesunięcie fazowe;

  -    okno czasowe pomiaru;

  -    sposoby obliczeń;

  -    początek pomiaru;

  -    różnica pomiędzy oknem pomiarowym a rzeczywistym czasem cyklu.

  Rozpatrzono dwa sposoby zbierania próbek – próbkowanie kartą pomiarową; próbkowanie woltomierzem całkującym.

  Przeanalizowano trzy sposoby obliczeń mocy strat:

  -    wartość średnia mocy chwilowej;

  -    powierzchnia pętli we współrzędnych prąd - zastępczy strumień magnetyczny;

  -    z szeregów rozkładu na harmoniczne prądu i napięcia.

  Analiza teoretyczna została potwierdzona pomiarami w GSI.

 5. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr: Opracowanie koncepcji pracy wyspowej elektrociepłowni zlokalizowanych przy ZG Lubin (EC-1) i HM Legnica (EC-4). KGHM Polska Miedź SA. Lubin (2008-2009).

  Celem badań było opracowanie struktury wydzielonej sieci energetycznej ZG LUBIN zasilanej przez Elektrociepłownię EC-1 LUBIN umożliwiającej pracę wyspową. Ponadto w ramach pracy określono strukturę sieci oraz sposoby uruchomienia maszyn i urządzeń elektrycznych decydujących o bezpieczeństwie pracowników kopalni w przypadku awarii systemu energetycznego.

 6. Dr inż. J. Leszczyński: Badanie jakości energii elektrycznej w sieci 6kV i 0,4kV w BOT Elektrownia Turów S.A, BOT Elektrownia Turów SA, Bogatynia. (2008).

  Przeprowadzono badania jakości energii elektrycznej w sieci wewnątrzzakładowej  elektrowni Turów w Bogatyni. Określono parametry jakościowe (zmiany wartości skutecznej, harmoniczne, współczynniki Plt, Pst, częstotliwość) napięcia średniego i niskiego w 8 kluczowych punktach elektrowni. Przeanalizowano przebiegi prądu, współczynnik mocy i moce czynną bierną i pozorną. Przeanalizowano ewentualne miejsca sieci w których kompensacja mocy biernej mogłaby być przeprowadzona oraz wpływ na zmniejszenie strat energii w sieci elektrowni.

 7. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr: Audyt energochłonności układów napędowych w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź SA. KGHM Polska Miedź S.A. 2007.

  Przedmiotem badań jest ustalenie stanu technicznego i energochłonności napędów elektrycznych o największych mocach stosowanych w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.. Zasadniczym celem badań jest ocena ich cech eksploatacyjnych, niezawodności i energochłonności w odniesieniu do współcześnie budowanych i oferowanych układów napędowych. Wyniki badań powinny stanowić uzasadnienie przyszłych decyzji modernizacji tych napędów. Obiektami badań są wybrane egzemplarze reprezentatywnych napędów wentylatorów głównego przewietrzania, pomp głównego odwadniania i taśmociągów w poszczególnych Zakładach Górniczych KGHM.

 8. Dr inż. J. Leszczyński: Współpraca z Koncernem Energetycznym ENERGIA PRO w zakresie badań jakości napięcia zasilającego, analizy prądu i mocy.

 9. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr: Analiza przyczyn zwiększonej awaryjności silników lokomotyw kopalnianych typu Ld31/2. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział  Zakłady Górnicze Lubin (2007-2008).

  Celem badań było poznanie zjawisk elektromagnetycznych, mechanicznych i cieplnych występujących w silnikach prądu stałego napędzających lokomotywy kopalniane. Ponadto w zakres prac wchodziło opracowanie oceny warunków eksploatacji i określenie możliwości zwiększenia wydajności maszyn napędzających lokomotywy kopalniane.

 10. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr: Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji energochłonnych napędów poprzez wykorzystanie maszyn z magnesami trwałymi. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Lubin, 2006 rok.

  Opracowano koncepcję zastosowania magnesów trwałych do modernizacji silników prądu przemiennego pracujących w energochłonnych napędach górniczych. Magnesy trwałe zastosowano w silnikach napędzających przenośniki taśmowe, wentylatory przodkowe oraz lokomotywy trakcyjne. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że przez zastosowanie magnesów trwałych uzyskuje się lepsze parametry eksploatacyjne tych silników: większą sprawność i współczynnik mocy.

 11. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr: KGHM Polska Miedź SA, RUDNA, Proste i bezpieczne metody pomiaru ciągłości przewodów ochronnych i wartości rezystancji uziemienia w rozbudowanych dołowych sieciach energetycznych nn wyposażonych w system uziemiających przewodów ochronnych z urządzeniem do samoczynnej kontroli stanu izolacji. (2003-2004).

  Opracowano proste i bezpieczne metody do pomiaru ciągłości przewodów ochronnych i wartości rezystancji uziemienia w dołowych kopalnianych sieciach energetycznych niskiego napięcia wyposażonych w system uziemiających przewodów ochronnych z urządzeniem do samoczynnej kontroli stanu izolacji.

 12. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr.: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Lubin. Badania, pomiary i analiza przyczyn uszkodzeń silników trakcyjnych typu Lda 327, Ld 055. (2004).

  Wykonano badania eksploatacyjne silników napędzających lokomotywy w trakcji podziemnej Z-dów Górniczych LUBIN. Na podstawie wykonanych pomiarów prądów, momentów, charakterystyk cieplnych, napięć zasilających zaproponowano modernizację silników napędowych. Zaproponowano zmianę konstrukcji uzwojenia wzbudzenia, komutatora oraz uzwojenia twornika badanych maszyn. Wykonano modernizację w dwóch silnikach, które poddano badaniom na stacji prób. Wyniki pomiarów silników wskazują na zwiększenie ich stałej czasowej nagrzewania oraz możliwość większego obciążenia momentem.

 13. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr.: MWM ELEKTRO Lubin. Opracowanie koncepcji modernizacji oraz wyznaczenie parametrów dwubiegowych silników synchronicznych typu GAe 1510/12p napędzających wentylatory głównego przewietrzania w KWK MURCKI. (2003-2004).

  Opracowano koncepcję, obliczenia elektromagnetyczne oraz dokumentację techniczną dwubiegowych silników synchronicznych o zmienianych liczbach biegunów pola magnetycznego 2p=10 oraz 12.

 14. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr.: KGHM Polska Miedź SA, POLKOWICE-SIEROSZOWICE,  Analiza stanu technicznego oraz ocena silnika maszyny wyciągowej typu PW-113/01. (2003).

  Opracowano analizę  i dokonano oceny stanu technicznego silnika prądu stałego o mocy P=3000kW napędzającego maszynę wyciągową do jazdy ludzi. 

 15. Dr hab. inż. J. Zawilak, prof. PWr.: DOZAMEL Wrocław, Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej przeróbki silnika synchronicznego typu GAe-1716t na silnik dwubiegowy. (2003).

  Opracowano koncepcję, obliczenia elektromagnetyczne oraz dokumentację techniczną dwubiegowych silników synchronicznych o zmnienianych liczbach biegunów pola magnetycznego 2p=16 oraz 20.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty