Regulamin Laboratorium

REGULAMIN LABORATORIUM
MIERNICTWA ELEKTRYCZNEGO
Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej


Regulamin obowiązuje wszystkich studentów wykonujących ćwiczenia w Laboratorium. Każdy student powinien zapoznać się z nim przed rozpoczęciem ćwiczeń i potwierdzić to własnym podpisem na deklaracji.

 

1. Program ćwiczeń i ich organizacja
1.1 Program ćwiczeń ustala kierownik Przedmiotu.
1.2 Ćwiczenia są wykonywane przez 2 lub 3 osobowe zespoły laboratoryjne. W tym celu grupa studencka jest odpowiednio podzielona. Podział na grupy należy do prowadzącego zajęcia; propozycje studentów są w miarę możliwości uwzględniane.
1.3 Program ćwiczeń oraz harmonogram zajęć podawane są na cały semestr na tablicy ogłoszeń Laboratorium.
1.4 Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie zgodnie z rozkładem zajęć. Spóźnienia przekraczające 15 minut powodują niedopuszczenie do zajęć.
1.5 Na początku semestru każdy zespół laboratoryjny jest zobowiązany do złożenia teczki formatu A-4 ( opisanej według podanego  wzoru ),w której będą przechowywane sprawozdania z ćwiczeń.
1.6 Sprawozdanie z ćwiczenia wykonuje jedna osoba z zespołu laboratoryjnego. Ocena niedostateczna za wykonanie sprawozdania powoduje nie zaliczenie ćwiczenia autorowi sprawozdania lub zespołowi, decyduje o tym prowadzący zajęcia. Sprawozdanie z ćwiczenia przekazuje się przed rozpoczęciem kolejnego ćwiczenia.
1.7 Dopuszczenie studentów do wykonywania ćwiczenia następuje po sprawdzeniu ich teoretycznego przygotowania. Sprawdzanie wiadomości może się odbywać w formie ustnej lub pisemnej ( kartkówka).
1.8 Studenci , którzy są na urlopie dziekańskim i chcą wykonywać ćwiczenia (mają zgodę Dziekana) zgłaszają swoją prośbę kierownikowi Laboratorium na początku semestru. Kierownik Laboratorium ,po rozpatrzeniu możliwości technicznych wskazuje im termin zajęć.


2. Wykonanie pomiarów
2.1 Bezpośrednio przed ćwiczeniem należy:

 • sprecyzować cel ćwiczenia i określić zadania pomiarowe,
 • zaprojektować układy pomiarowe,
 • dobrać odpowiednie narzędzia pomiarowe.
 • ustalić kolejność postępowania.
2.2 Łączenie układu pomiarowego powinno rozpocząć się od połączenia obwodu prądowego (droga przypływu prądu elektrycznego), następnie łączy się obwody napięciowe (woltomierze, cewki napięciowe watomierzy, itp.).
2.3 Podczas wykonywania ćwiczenia zespół prowadzi protokół z pomiarów, najlepiej na papierze formatu A-4. Protokół, oprócz nazwisk członków zespołu i daty wykonywania ćwiczenia powinien zawierać:
 • tytuł ćwiczenia,
 • układy połączeń,
 • spis przyrządów mających wpływ na wynik pomiaru,
 • tabele z wynikami pomiarów,
 • przykłady obliczeń mierzonych wielkości. W protokole konieczne jest podawanie surowych wyników pomiarów, tj. wyników odczytanych bezpośrednio z przyrządów pomiarowych.
2.4 Po zakończeniu ćwiczenia protokół z pomiarów należy przedstawić prowadzącemu zajęcia do akceptacji i podpisu. Wyniki pomiarów (ich przykłady) należy zawsze obliczać przed zakończeniem pomiarów.
2.5 Protokół należy dołączyć do sprawozdania z ćwiczenia.
2.6 Sprawozdanie z ćwiczenia powinno zawierać:
 • nazwisko autora i numer zespołu laboratoryjnego,
 • datę wykonania ćwiczenia,
 • tytuł ćwiczenia,
 • układy pomiarowe,
 • spis przyrządów mających wpływ na wynik pomiaru,
 • tabele z wynikami pomiaru,
 • potrzebne wzory i przykłady obliczeń, wykresy,
 • wnioski z pomiarów.

3. Zaliczenie Laboratorium.
3.1 Zaliczenie Laboratorium odbywa się na podstawie zaliczenia wszystkich ćwiczeń jednostkowych przewidzianych programem Laboratorium.
3.2 W celu zaliczenia ćwiczenia jednostkowego należy:
a) wykazać się znajomością podstaw teoretycznych ćwiczenia,
b) wykonać potrzebne pomiary i obliczenia (poprawnie sporządzony protokół),
c) opracować sprawozdanie i złożyć je w przepisowym czasie (przed przystąpieniem do kolejnego ćwiczenia).
3.3 W przypadku nieobecności na ćwiczeniach lub nie zaliczenia ćwiczeń jednostkowych z powodu nie spełnienia wymagań wymienionych w pkt. 3.2 student ma prawo do odrobienia tych ćwiczeń w terminach dodatkowych, które ustala Kierownik Laboratorium. Łączna liczba ćwiczeń "odrabianych", wynikająca z nieobecności na ćwiczeniach i nie zaliczenia ćwiczeń z innych powodów nie może przekraczać 25% ćwiczeń przewidzianych na dany semestr.
3.4 Końcowa ocena zaliczeniowa Laboratorium zależy od ocen za przygotowanie do ćwiczenia, jego wykonanie i sprawozdanie z ćwiczenia.

4. Przepisy porządkowe
4.1 W Laboratorium należy zachować ciszę.
4.2 Wierzchnie okrycia, teczki, torby należy zostawić w szatni lub na specjalnych półkach.
4.3 Z przyrządami należy obchodzić się ostrożnie nie tylko podczas pomiaru, ale także w czasie ich przenoszenia.
4.4 Po wykonaniu połączeń nie wolno załączać źródeł prądu bez sprawdzenia układu i zezwolenia prowadzącego ćwiczenie.
4.5 Po rozłączeniu układu należy przewody złożyć (powiesić na wieszakach). Opuszczenie sali przez zespół laboratoryjny wymaga zgody prowadzącego ćwiczenie.
4.6 W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przyrządu na skutek samowolnego włączenia źródła prądu studenci mają obowiązek zgłosić ten fakt prowadzącemu ćwiczenie. Mogą z tego powodu ponosić konsekwencje dyscyplinarne i finansowe.
 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty