Strona główna | Laboratoria Katedry, Wydziałowe i Międzywydziałowe | Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Elektroenergetyce
 

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Elektroenergetyce

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w latach 2004-2015


Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB549 

 

Kontakt:  email: lkee@pwr.edu.pl

 

Kierownik laboratorium:
Dr inż. Grzegorz Kosobudzki
tel. 71 320 26 33; email: grzegorz.kosobudzki@pwr.edu.pl

 

Badania prowadzone w LKEE w zakresie Jakości Energii należy podzielić na dwie zasadnicze grupy obiektów.

Pierwsza grupa – obiekty elektroenergetyczne takie jak: główne punkty zasilania (GPZ), rozdzielnie elektroenergetyczne, punkty przyłączenia (PC), wspólne punkty przyłączenia z publiczną siecią zasilającą (PCC), wewnętrzne punkty przyłączenia (IPC).

Badania na obiektach elektroenergetycznych dotyczą:

 1. Parametrów napięcia zasilającego: częstotliwość, wartość napięcia zasilającego, zmiany napięcia zasilającego, szybkie zmiany napięć, uciążliwość migotania światła, zapady napięcia zasilającego, krótkie i długie przerwy w zasilaniu. Niesymetria napięcia zasilającego, harmoniczne i interharmoniczne napięcia zasilającego.
 2. Analizy prądu: zmiany wartości prądu, harmoniczne i interharmoniczne prądu.
 3. Analizy mocy: zmiany wartości mocy czynnej biernej i pozornej, moce harmonicznych podstawowej i wyższych - wartości i zmiany mocy czynnej, biernej i pozornej harmonicznych.


Druga grupa – odbiorniki energii elektrycznej o prądzie fazowym mniejszym lub równym 16 A

 

Badania odbiorników energii elektrycznej dotyczą:

 1. Emisji zakłóceń: pomiar emisji harmonicznych prądu, wahania napięcia i migotania światła powodowane przez odbiorniki.
 2. Odporności odbiorników na: zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu, zmiany napięcia, zmiany częstotliwości, harmoniczne występujące w napięciu zasilającym

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Elektroenergetyce wykonuje badania na zgodność z wymaganiami norm oraz według procedur znormalizowanych lub zalecanych przez normy: PN-EN 50160; PN-EN 61000-2-4, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 61000-4-7, PN-EN 61000-4-11, PN-EN 61000-4-14,PN-EN 61000-4-28,

Warunki Działalności

Działalność badawcza Laboratorium, stanowiącego jednostkę organizacyjną dużej i uznanej Państwowej Szkoły Wyższej, jest odpowiednio zabezpieczona pod względem organizacyjnym, aparaturowym i kadrowym.

Działalność ta jest rzetelna - bezstronna - oraz uniezależniona od jakichkolwiek nacisków zewnętrznych, finansowych lub handlowych.

LKEE jest wyposażone w kompletną aparaturą niezbędną do prowadzenia wszystkich badań objętych akredytacją. Wszystkie przyrządy pomiarowe, których wskazania decydują o wynikach badań posiadają aktualne świadectwa uwierzytelnienia lub sprawdzenia i podlegają okresowym kontrolom prowadzonym przez Dział Obsługi Aparaturowej Instytutu.

Kierownictwo LKEE oraz personel badawczy tworzą pracownicy naukowi Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych legitymujący się wiedzą dotyczącą badanych obiektów, wymagań podanych w przepisach prawnych oraz normach związanych z zakresem badań i metodami badań. Pracownicy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania badań (uprawnienia SEP: dozór i/ lub eksploatacja).

Polityka jakości

 • Funkcjonujący w LKEE system jakości jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 17025:2005.
 • Celem jaki LKEE chce osiągnąć poprzez realizowanie swojej polityki jakości jest uzupełnienie i utrzymanie jakości usług tak, aby w sposób trwały zaspakajać stwierdzone i przewidywane potrzeby klientów.
 • System zarządzania LKEE obejmuje prace wykonywane w stałej siedzibie laboratorium a także w miejscach poza stałą siedzibą.
 • LKEE zatrudnia personel kierowniczy i techniczny posiadający wymagane uprawnienia techniczne.
 • LKEE nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i rzetelności w działaniu.
 • LKEE posiada politykę zapewniającą jego klientom poufność badań oraz ochronę praw własności łącznie z procedurą zabezpieczania elektronicznego gromadzenia i przekazywania wyników.
 • Wynagrodzenie personelu LKEE nie jest w żaden sposób związane z wynikami badań

 

 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty